Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

     Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska".

 1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
  HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
  HCVF 1.1. Obszary chronione
  HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
  HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
  HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
  HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
  HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
  HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
  HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
  HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
  HCVF 4.1. Lasy wodochronne
  HCVF 4.2. Lasy glebochronne
  HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
  HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
 2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania - HCVF_kryteria wyznaczania
 3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Kościerzyna. - plik do pobrania -tabela
 4. Rozmieszczenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Kościerzyna - poniżej pliki do pobrania:

kategoria 1.1 obszary chronione

kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego

kategoria 2. kompleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

kategoria 3. obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

kategoria 4.1 lasy wodochronne

kategoria 4.2 lasy glebochronne

kategoria 6. lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Wszelkich informacji dotyczących adresów leśnych udziela Ewa Gołuńska e-mail: ewa.golunska@gdank.lasy.gov.pl

 1. Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni HCVF oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF. 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa Kościerzyna.
Osobą do kontaktu w tej sprawie z ramienia Nadleśnictwa Kościerzyna jest Ewa Gołuńska tel. 58 686 28 69 lub 694 493 325 e-mail:  ewa.golunska@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem w roku 2013 powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF, zapraszamy do konsultacji.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Ewa Gołuńska tel. 58 686 28 69 lub 694 493 325 e-mail: ewa.golunska@gdank.lasy.gov.pl