Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Wynikiem prowadzonej w okresie 2009 – 2018 gospodarki leśnej jest zwiększenie się zapasu drzewostanów do poziomu 3.638.515 m3, czyli o 93.959 m3 (2,6%) w stosunku do stanu z 1.01.2009 r. Przeciętna zasobność drzewostanów wzrosła z kolei w tym okresie z 216 m3/ha do 226 m3/ha, a przeciętny wiek drzewostanów podniósł się o 3 lata osiągając 63 lata.

Odnowienie halizn, płazowin i zrębów wykonano na poziomie 61%, natomiast odnowienia po rębniach złożonych 41%. Niepełna realizacja wynika z opóźnień w wykonaniu użytkowania rębnego w związku z koniecznością pozyskania drewna w użytkach przygodnych w sytuacji wydzielania się znacznych ilości posuszu oraz pojawiania się dużych ilości złomów i wywrotów wskutek działania huraganowych wiatrów jak również fakt, iż dużą część zrębów zupełnych wykonano w ostatnich trzech latach obowiązywania PUL co było następstwem wprowadzenia aneksu.. Jednocześnie, w przypadku odnowień naturalnych moment ewidencjonowania faktu odnowienia jest odłożony w czasie, co jest korzystne z uwagi na maksymalne wykorzystanie możliwości uzyskania wartościowego odnowienia naturalnego. Ponadto część z drzewostanów, przypisanych zarówno do pierwszej, jak i drugiej z powyżej wymienionych kategorii została wyłączona z użytkowania jako ekosystemy referencyjne. Odnowienie 22,61 ha gruntów nieleśnych to efekt rekultywacji terenów pokopalnianych.

 

 

Wykonanie planu podsadzeń produkcyjnych i dolesienia luk w ilościach odpowiednio 116 % i 293 % jest związane z bieżącym zagospodarowywaniem luk i przerzedzeń pojawiających się zwłaszcza na skutek działania silnych wiatrów i szkodników wtórnych , jak również negatywnego oddziaływania grzybów patogenicznych, a także zmian poziomu wód gruntowych. Dotyczy to głównie niestabilnych drzewostanów na gruntach porolnych.

 

Niewielki poziom poprawek i uzupełnień (28%) wynika z realizacji tego zadania zgodnie z potrzebami na gruncie. Ta korzystna sytuacja wynika ze złagodzenia kryteriów oceny upraw (m.in. w aspekcie pokrycia powierzchni) w Zasadach Hodowli Lasu, wyższej jakości prac odnowieniowych i skuteczności zabezpieczania upraw przed szkodami, zwłaszcza ze strony jeleniowatych. Niewielka ilość wykonywanych poprawek i uzupełnień jest również związana z poziomem realizacji planu odnowień. Wprowadzanie podszytów zostało zrealizowane zgodnie z planem, a także dotyczyło działań związanych z restytucją cisa pospolitego.

Pielęgnowanie gleby wykonano w 51% zgodnie z potrzebami hodowlanymi na gruncie. Zakres tych prac jest adekwatny do poziomu realizacji odnowień sztucznych. Etat czyszczeń wczesnych wykonano w 99%. Większy o 20% niż przewidywano rozmiar czyszczeń późnych jest skutkiem wykonania tego zabiegu według bieżących potrzeb hodowlanych, m.in. w uznanych odnowieniach naturalnych.


Wykonanie melioracji agrotechnicznych na poziomie 114% wynika z potrzeby uprzątania pozostałości pozrębowych na powstałych lukach i przerzedzeniach przeznaczonych pod odnowienie, a także był związany z koniecznością stwarzania odpowiednich warunków wzrostowych oraz zabezpieczeniem przed uszkodzeniami zainicjowanych odnowień naturalnych.