Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Krwawe Doły

REZERWAT „KRWAWE DOŁY"

Rezerwat „Krwawe Doły” powołany został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12.11.1996r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 681, z dn. 09.12.1996 r.). Zarządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Położony jest on w pododdziałach 572 b i 572c Obrębu Bąk Leśnictwa Zabrody na powierzchni 13,02 ha. Teren ten znajduje się w mezoregionie Bory Tucholskie na lekko sfalowanym sandrze na wysokości 146,5-150,3 m n.p.m. Położenie geograficzne rezerwatu określają współrzędne 18° 0' 28,53" E, 53° 59' 25,54" N. Rezerwat znajduje się na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach ostoi ptasiej PLB220009 Bory Tucholskie. Rezerwat „Krwawe Doły” ma status rezerwatu częściowego i jest rezerwatem leśnym. Zgodnie z zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z 24 marca 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. 2014 poz. 1295) celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu typowego dla Borów Tucholskich ekosystemu suboceanicznego boru sosnowego świeżego Leucobryo – Pinetum.

Nazwę rezerwatu przyjęto od występujących w sąsiedztwie obniżeń wytopiskowych dawno temu porośniętych licznie rosiczkami oraz torfowcem czerwonawym Sphagnum rubellum, których barwa kojarzyła się z kolorem krwi, a które miejscowa ludność nazywała krwawymi dołami. Nazwa ta utrwaliła się i jest stosowana np. na mapach.


Rezerwat „Krwawe Doły” jest jednym z nielicznych obiektów chronionych w Polsce, gdzie przedmiotem ochrony jest wykształcony na siedliskach porolnych bór świeży (fot. 3). Przed objęciem ochroną był to las użytkowany gospodarczo, nie mający większych walorów różniących go od otaczających setek hektarów zbiorowisk borowych. Roślinność rezerwatu jest reprezentatywna dla dużych obszarów Borów Tucholskich. Rezerwat jest miejscem, gdzie można obserwować spontanicznie zachodzące zmiany w unaturalniających się antropogenicznych fitocenozach borowych po zaprzestaniu ingerencji człowieka.


Rezerwat przyrody „Krwawe Doły” posiada plan ochrony na lata 2015-2034 opracowany w 2012 roku w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni przy współpracy dr hab. prof. UG Martina Kukwy z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. Głównym zabiegiem ochronnym jest usunięcie świerka z wszystkich warstw drzewostanu oraz sukcesywne eliminowanie pojawiających się młodych osobników tego gatunku.