Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

W Nadleśnictwie Kościerzyna użytkowanie lasu jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Produkcję drewna w znacznym stopniu kształtują typy siedlisk leśnych. Udział procentowy głównych typów przedstawia się następująco: Bśw – 52,91%, BMśw - 28.30%, LMśw - 14.37%, Lśw - 2.56%; pozostałe siedliska zajmują łącznie niespełna 2% powierzchni leśnej. Powyższy układ znacząco wpływa na skład gatunkowy drzewostanów, w którym dominuje sosna pospolita (Pinus silvestris) z udziałem w składzie - 92.6%; w dalszej kolejności występuje buk pospolity (Fagus silvatica) - 2.6%, brzoza brodawkowata (Betula verrucosa) – 2.5% oraz świerk pospolity i modrzew 1.1%. Pozostałe gatunki łącznie nieznacznie przekraczają 1%.

 

W nadleśnictwie przeważają drzewostany II i III klasy wieku, w większości na gruntach porolnych, które łącznie zajmują blisko 50 %, tj. ponad 8 tysięcy hektarów powierzchni leśnej. Udział drzewostanów V klas wieku wynosi jedynie 25%, tj. ponad 1.5 tysiąca hektarów. Przeciętna zasobność grubizny (tzn. masa grubizny na gruncie drzew stojących) wynosi 189 m3/ha dla drzewostanu w średnim wieku 54 lat.
Teren nadleśnictwa, raczej o płaskim ukształtowaniu, sprzyja pracom związanym z użytkowaniem lasu. Jedynie w części północnej występują pagórki pochodzenia polodowcowego, które utrudniają zagospodarowanie. Dotyczy to jedynie Leśnictw: Lubań, Ludwikowo, Nowa Kiszewa. Na terenie nadleśnictwa znajduje się duża liczba jezior o charakterze rynnowym, których brzeg często stanowi stroma skarpa.

 

 

Gospodarowanie na tych obszarach jest utrudnione. Dostępność dróg dojazdowych w ciągu całego roku można określić jako dobrą. Jedynie w kilku leśnictwach w okresie roztopów występują przejściowe problemy ze spedycją pozyskanego surowca.
W nadleśnictwie gospodarkę prowadzi się w oparciu o aktualnie obowiązujący„Plan urządzenia lasu" opracowany na lata 2019-2028. Przy pozyskaniu drewna nadleśnictwo zatrudnia zakłady świadczące usługi leśne (ZUL). Zrywkę wykonują ZUL - e w oparciu o forwardery, ciągniki rolnicze z przyczepą nasiębierną oraz ciągniki typu LKT.

 

 

 
Sprzedaż drewna dla firm prowadzi się w drodze przetargów w ciągu całego roku. Nie ma większych problemów ze sprzedażą drewna, a pojawiające się przejściowe kłopoty związane są głównie z sytuacją rynkową. Firmy, które zakupują surowiec w nadleśnictwie, produkują głównie na potrzeby budownictwa i programów ogrodowych. Znaczna część naszego drewna już w postaci gotowych wyrobów trafia na rynki zagraniczne, gdzie ze względu na swoje specyficzne walory jest wysoce ceniona.